Mistrovství České republiky v práci na VKV

Český radioklub vyhlašuje Mistrovství České republiky v práci na VKV.
Mistrovství bude vyhodnoceno ve dvou kategoriích:

A - Single Op, stanice s individuální volací značkou, obsluhované po celou dobu mistrovství pouze týmž držitelem koncese jednotlivce bez jakékoliv cizí pomoci.

B - Multi Op, stanice klubové a všechny ostatní stanice obsluhované více operátory, to jest i stanice jednotlivců s cizí pomocí, pokud to neodporuje povolovacím podmínkám.

Závody hodnocené pro MR:
I. subregionalní závod (březen)
II.subregionalní závod (květen)
Mikrovlnný závod (červen)
III.subregionální závod - Polní den (červenec)
IARU - Region I. - VHF Contest (zaří)
IARU - Region I. - UHF / Microwave Contest (říjen)
A1 contest (listopad)

1.Stanici budou započteny body ze 6 závodů pro ni nejvýhodnějších ze všech kategorií, ve kterých byla hodnocena.

2.V závodech, které se vyhodnocují v evropském pořadí, bude započítáno umístění v pořadí stanic z České republiky. Hodnocená stanice musí mít soutěžní QTH na území České republiky.

3.Vzorec, podle kterého se počítají body jednotlivým stanicím:
N x P x [(K - U + 1) : K]
přičemž: N = pásmový násobič
P = počet hodnocených stanic na pásmu (kat.SO + kat.MO)
K = počet hodnocených stanic v kategorii (SO nebo MO)
U = umístění stanice v kategorii

Pásmové násobiče pro zhodnocení práce na vyšších pásmech:
pásmo 144 MHz: N = 1 (kategorie 1 a 2 podle Všeobecných podmínek)
pásmo 432 MHz: N = 2 (kategorie 3 a 4 -"- - " - - " -)
pásmo 1,3 GHz: N = 3 (kategorie 5 a 6 -"- - " - - " -)
pásma 2,3 az 76 GHz N = 4 (kategorie 7 az 20 podle Všeob.podmínek)

4.Stanice jednotlivců musí být obsluhována (vedení deníku, směrování antén, vlastní vysílání a poslech) v průběhu celého závodu jenom hodnoceným držitelem koncese jednotlivce. Ve zjištěném případě pomoci cizí osobou se stanice zařadí do kategorie Multi - Op. Pokud stanice v jednom závodě získá body v kategorii SO a v druhém závodě v kategorii Multi Op, bude hodnocena ve dvou kategoriích. Proto je potřeba zařazení do kategorie vyplnit podle pravdivé skutečnosti.

5.Pokud stanice během roku změní značku, je zapotřebí aby to oznámila vyhodnocovateli pisemně a od tohoto data se změní značka v MR včetně započtení bodů, získaných na původní značku.

6.Stanice na prvních místech obou kategorii obdrží pohár. Diplomy obdrží prvních 10 stanic každé kategorie.

7.Mistrovství bude z pověření Českého radioklubu vyhodnocovat OK1KPA, radioklub Pardubice. Proto žádáme vyhodnocovatele závodů pořádaných na VKV o zasílání výsledkových listin písemně na OK1DOZ. Pokud bude OK1KPA dostavat včas výsledky, bude podle svých možností zveřejňovat v síti PR průběžně, nezávazné výsledky, jen pro informaci po každém vyhodnoceném závodě. Chceme této možnosti využívat k informování stanic o průběžném pořadí. Rozhodující bude až celoroční vyhodnocení, schválené VKV manažerem a soutežním manažerem pro VKV.

Platí od 1.března 2002.
Změna schválena radou ČRK 19.ledna 2002
Za radu Českého radioklubu - O K 1 M G